Hertugbyens Bevaringsforening – generalforsamling

Torsdag 2. marts 2017, kl. 19.00 på FJORDHOTELLET

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved formanden om foreningens virke for det forløbne år og planer for det kommende år.
  3. Gennemgang af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget for det kommende år
  5. Indkomne forslag. Forslag der ønskes på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest tre uger før generalforsamlingen
  6. Fastlæggelse af kontingent for det følgende år
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:
Jytte Urban – modtager genvalg
Thomas Myllerup – modtager genvalg
Peter Thomsen – modtager ikke genvalg
Bente Pfeffer – modtager genvalg

Suppleanter:
Wilford Hansen – modtager genvalg
Birgit Jahnke – modtager ikke genvalg

Valg af 2 revisorer
På valg er:
Jens Lorenzen – modtager genvalg
Vibeke Hach Madsen – modtager genvalg

  1. Eventuelt

Efter generalforsamlingen serveres kaffe/te med brød pris 53 kr.

Med venlig hilsen

Jytte Urban
Formand for Hertugbyens Bevaringsforening

Augustenborg Erhvervsforening – generalforsamling

Mandag den 6. marts 2017, kl. 19.00 på FJORDHOTELLET

Dagsorden

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Årsberetning
4. Forelæggelse af foreningens reviderede årsregnskab til godkendelse
5. Forelæggelse af foreningens budget

6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor
På valg er Morten Rasmussen, Susanne Hinze, Mie Søgaard og Leif Due
Revisor Peter Thomsen

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Midtals Skytteforening – generalforsamling og 40-års jubilæum

Tirsdag 7. marts 2017, kl. 19.00 i KETTING KLUBHUS

Vi vil bl.a. markere vores 40-års jubilæum, hvor foreningen er vært for et lille traktement.

Alle medlemmer er velkommen til at deltage. Af hensyn til traktementet bedes I venligst tilmelde jer senest mandag den 20. februar 2017. Dette kan gøres i foreningen eller på tlf. 74472810 mandag og torsdag aften.

– Vi håber, at ringtig mange deltager.

Augustenborghallerne – generalforsamling

Tirsdag 28. marts 2017

DAGSORDEN følger.

Augustenborg Badmintonklub – generalforsamling

Onsdag 29. marts 2017

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 2016
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for 2016
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen:
på valg :
– Tommy Trip
– Tommy Frost-Eckert
– Suppleanter
– revisor og revisorsuppleant
7. Evt.